Port-au-Prince, mercredi 20 décembre 2017.- La Ministre des Affaires Sociales et du Travail, Dr Stéphanie Auguste, dans une conférence de presse donnée au Ministère de la Communication, ce mercredi 20 décembre 2017, a fait le point sur le problème des contractuels au sein du (MAST).

Sous l’instruction du Premier Ministre, Jack Guy Lafontant et selon le vœu du Président de la République, S.E.M. Jovenel Moïse, une commission composée de cadres du Ministère des Affaires Sociales et du Travail a été formée en vue d’apporter une solution définitive à cette situation déplorable au sein du MAST.

Des contrats de doublure, des contractuels inactifs et des contractuels sans affectation sont des irrégularités qui ont été retrouvées dans les dossiers des 4000 contractuels liés au MAST, selon les travaux de la commission.

Après épuration, 2882 chèques ont été livrés par le Ministère de l’Economie et des Finances. La distribution des chèques se fera, le jeudi 21 décembre 2017, à partir de 9h Am sur les sites suivants :
– Delmas 33, rue Coicou
– Au Centre d’Accueil de Delmas 3
– Au Centre d’Accueil de Carrefour.

Tout en réitérant la détermination de l’Administration Moïse et du Gouvernement Lafontant de lutter contre la Corruption dans le pays et de soutenir une profonde réforme au sein de l’Administration Publique, Dr Stéphanie Auguste affirme que le MAST travaille dans l’intérêt de la population haïtienne pour le bien-être du pays.

-FIN-

 

 

**********

 

 

Minis Afè Sosyal ak Travay la anonse kontraktyèl yo pral touche

Potoprens, mèkredi 20 desanm 2017.- Nan yon konferans pou laprès li bay nan Ministè Kominikasyon, jounen mèkredi 20 desanm 2017 la, Minis Afè Sosyal ak Travay la, Doktè Stéphanie Auguste (Estefani Ogis) pote esplikasyon sou pwobèm kontraktyèl yo nan MAST.

Sou enstriksyon Premye Minis la, Doktè Jack Guy Lafontant (Jak Gi Lafontan) ak volonte Prezidan Repiblik la, Ekselans Mesye Jovenel Moïse (Jovnèl Moyiz), yon komisyon ki gen ladan kèk kad nan Ministè a te fòme yon mannyè pou pote yon solisyon nan sitiyasyon deplorab sa a nan MAST.

Kontra kote yon sèl NIF sèvi pou twa (3) moun, kontra ki fèt nan move kondisyon, kontraktyèl ki pa p fè anyen, kontraktyèl ki pa fè pati okenn sèvis, se tout pwoblèm ki dekouvri nan dosye 4000 kontraktyèl ki lye ak MAST, dapre travay komisyon an.

Apre yon triyaj ki fin fèt nan lis la, Ministè Ekonomi ak Finans rive fè 2882 chèk soti. Kontraktyèl yo ap ka pase pran chèk sa yo jou jedi k ap 21 desanm 2017 la a pati de 9è nan maten nan lokal sa yo :
– Delma 33, ri Kwakou
– Sant Akèy Delma 3
– Sant Akèk Kafou.

Pandan l renouvle detèminasyon Administrasyon Moïse (Moyiz) ak Gouvènman Lafontant (Lafontan) an pou l lite kont koripsyon epi soutni yon gwo refòm nan Administrasyon Piblik la, Doktè Stéphanie Auguste (Estefani Ogis) fè konnen MAST ap travay nan enterè popilasyon Ayisyèn nan pou byennèt peyi a.

-FEN-