Dans une conférence de presse donnée au Ministère de la Communication, le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, accompagné de son directeur général, a fait le point sur le dossier des chèques falsifiés

Port-au- Prince, le 8 novembre 2017.- Le Ministère de la Communication a reçu, en ses locaux, le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT), Dr Max Rudolph Saint Albin, ce mercredi 8 novembre 2017. Accompagné du Directeur Général, M. Fednel Monchery, et des hauts cadres du MICT, Dr Max Rudolph Saint Albin a fait le point sur le dossier des chèques falsifiés ayant été utilisés pour pirater un compte dudit Ministère.

Le Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales a rappelé que l’institution qu’il dirige est pour la transparence dans le cadre de l’enquête du piratage du compte et la falsification de chèques du MICT. Le Ministre a indiqué que l’enquête est sur la bonne voie tout en précisant qu’un réseau, ayant des ramifications dans le secteur public et dans le secteur privé, spécialisé dans la falsification des chèques a été découvert. Une douzaine d’arrestations a été déjà effectuée par la Police Nationale d’Haiti (PNH) selon le Ministre Max Rudolph Saint Albin dans le cadre de ce dossier.

Dr Max Rudolph Saint Albin a souligné que plusieurs institutions nationales et internationales sont en train de conjuguer leurs efforts pour boucler cette enquête et appréhender tous les individus qui seraient impliqués dans ce dossier. Parmi les individus appréhendés par la PNH dans le cadre de cette affaire, certains étaient déjà l’objet d’avis de recherche pour leur implication présumée dans le trafic de stupéfiants et de crimes financiers.

Le Ministre du MITC a profité de cette occasion pour lancer un appel à la vigilance aux autres Ministres en les invitant à procéder à des conciliations bancaires régulières et à utiliser le service d’accès en ligne des comptes bancaires de leur ministère. Le Ministre encourage l’Association Professionnelle des Banques (APB) à renforcer les procédures régulières de contrôle relatif aux informations des clients.

Le Ministre Max Rudolph Saint Albin invite la population à faire confiance aux institutions étatiques, tout en rappelant que l’Administration Moïse et le Gouvernement Lafontant entendent mener une lutte sans faille contre la corruption.

 

 

**********************************************

 

Minis Enteryè ak Kolektivite Tèritoryal yo pote eksplikasyon sou dosye chèk ki pirate yo

Pòtoprens, 8 novanm 2017.- Ministè Kominikasyon resevwa, nan lokal li, Minis Enteryè ak Kolektivite Tèritoryal yo (MICT), Doktè Max Rudolph Saint Albin (Maks Roudòlf Sentalben), jodi mèkredi 8 novanm 2017 la. Minis lan ki te gen ak li Direktè Jeneral, Fednel Monchery (Fednèl Monchery), ak lòt gwo kad nan MICT, te pote kèk esplikasyon sou dosye falsifikasyon chèk pou pirate kont Ministè sila a.

Minis Enteryè ak Kolektivite Tèritoryal yo raple enstitisyon l ap dirije a vle transparans nan kad ankèt sou pirataj kont Ministè a ak falsifikasyon chèk yo. Minis lan fè konnen ankèt la ap byen mache, pandan li presize gen yon rezo yo dekouvri, ki gen branch koneksyon nan sektè piblik ak nan sektè prive a, ki espesyalize nan malvèsasyon pou pirate chèk. Polis Nasyonal Ayiti (PNH) gen tan fè yon douzèn arestasyon nan kad dosye sa a.

Doktè Max Rudolph Saint Albin (Maks Roudòlf Sentalben) souliye gen plizyè enstitisyon nasyonal tankou entènasyonal ki mete pwa yo nan balans lan pou ankèt la rive nan bout li, epi arete tout moun qui ta gen men yo tranpe nan dosye sa a. Pami moun ki jwenn arestasyon yo, gen ladan yo Lapolis te deja t ap chèche pou enpliksayon yo ta sanble genyen trafik dwòg ak krim finansye.

Minis Enteryè a profite okazyon an pou voye yon apèl bay lòt Minis yo pou yo pi vijilan pandan li envite yo pou yo fè konsilyasyon bankè souvan epi itilize sèvis aksè an liy pou kont bankè Ministè yo. Minis lan ankouraje Asosiyasyon Pwofesyonèl Bank yo (APB) pou yo ranfòse demach pou mete kontwòl sou enfòmasyon kliyan yo.

Minis Max Rudolph Saint Albin (Maks Roudòlf Sentalben) envite popilasyon an pou fè enstitisyon leta yo konfyans, pandan li raple Administrasyon Moyiz ak Gouvènman Lafontan deside mennen yon konba tout bon kont koripsyon nan peyi a.
-FEN-