Port-au-Prince, le 11 septembre 2017.- Pour la 14ème sortie du programme hebdomadaire « Les Lundis de la Presse », le Ministère de la Communication a reçu, ce lundi 11 septembre 2017, en son local, M. Jean David Rodney, Directeur Général du Conseil National des Télécommunications (CONATEL), qui a fait le point sur la mission de l’institution et l’ensemble des activités entreprises par la nouvelle équipe de direction.

Le CONATEL qui célébrera son 48ème anniversaire, le 27 septembre prochain, est un organisme autonome ayant pour mission la régulation du système des télécommunications dans le pays. Il assure l’arbitrage des services de télécommunications, la protection des droits des tiers et la représentation de l’Etat Haïtien au niveau international auprès de l’Union Internationale des Télécommunications. Il est responsable également de proposer à l’Etat Haïtien une politique en matière de télécommunications.

Cette nouvelle équipe de direction s’engage à améliorer la qualité du système de télécommunications du pays à travers un plan d’action qui se définit en cinq axes majeurs :
– une réforme juridico-réglementaire du secteur
– consolidation des infrastructures de télécommunications
– équipement de facilitation pour l’aménagement numérique du territoire
– formation pour le développement des capacités en télécommunication
– positionnement d’Haïti dans l’environnement de l’internet.

La nouvelle équipe à la tête du CONATEL se donne, entre autres, pour objectifs de doter l’institution de nouvelles lois, de parvenir aux nouvelles infrastructures en vue d’une bonne qualité de communication, d’équiper l’ensemble des collectivités de télé-centres numériques et d’accompagner l’Administration Publique pour la numérisation des documents.

Par ailleurs, en prévision du passage de l’ouragan Irma, le CONATEL avait organisé, de concert avec la Direction de la Protection Civile, un atelier de formation en communication d’urgence avec les responsables de médias et les opérateurs de téléphonie mobile. A la demande du Gouvernement, des téléphones satellitaires ont été mis à la disposition du Centre de Commandement et des centres d’opérations d’urgence en vue d’assurer la communication.

Conscient de l’importance des télécommunications dans la transformation économique et sociale d’un pays, le Président de la République, S.E.M. Jovenel Moïse entend créer un environnement propice au développement des télécommunications et des NTIC’s en Haïti, ce qui s’inscrit dans sa vision de travailler au développement socio-économique du pays.

-FIN-

 

LENDI LAPRES # 14 : Ministè Kominikasyon resevwa Direktè Jeneral CONATEL la

Pòtoprens, 11 septanm 2017.- Pou katòzyèm konferans li bay chak semèn nan, LENDI LAPRES, Ministè Kominikasyon te resevwa, jounen lendi 11 septanm nan, nan lokal li, Direktè Jeneral CONATEL la, Mesye Jean David Rodney (Jan David Wodne), ki te pale sou misyon enstitisyon an ak tout aktivite ekip tou nèf la ap mennen.

CONATEL ki pral fete karantuityèm anivèsè l nan dat 27 septanm k ap vini la a, se yon enstitisyon otonòm ki gen misyon pou l mete lòd nan sistèm telekominikasyon nan peyi a. Li sèvi kòm abit nan sèvis telekominikasyon, pwoteje dwa tout moun sektè sa a konsène, epi reprezante Leta Ayisyen bò kote òganizasyon entènasyonal k ap aji nan sektè a tankou Inyon Entènasyonal Telekominikasyon. Li responsab tou pou pwopoze Leta Ayisyen yon politik nan sa ki gen pou wè ak telekominikasyon.

Ekip tou nèf sa a k ap mennen bak CONATEL la pran angajman pou amelyore sistèm Telekominikasyon peyi a gras ak yon plan ki chita sou 5 gran pwen :
– Yon refòm ki chita an mennm tan sou lalwa ak sou regleman
– Fè enfrastrikti telekominikasyon yo vin pi djanm
– Ekipman pou pèmèt amenajman nimerik tèritwa a fèt pi fasil
– Fòmasyon pou devlope kapasite nou nan zafè telekominikasyon
– Pozisyonman Ayiti nan anviwonman entènèt la.

Ekip tou nèf ki nan tèt CONATEL la bay tèt li kèk objektif, pami yo, bay enstitisyon an lòt nouvo lwa, rive mete kanpe enfrastriti tou nèf pou rive gen yon bon kalite Kominikasyon, fè tout kolektivite yo jwenn telesant nimerik, akonpaye Administrasyon piblik la pou nimerizasyon dokiman yo.

Yon lòt bò, nan lide pou te byen prepare pasaj siklòn Ima a sou peyi a, CONATEL te fè yon atelye fòmasyon sou Kominikasyon dijans pou Konpayi telefòn pòtab yo ak responsab medya tradisyonèl yo, nan tèt kole ak Direksyon Pwoteksyon Sivil. Sou demand Gouvènman an, gen telefòn ki sèvi ak satelit ki te disponib nan Sant Kòmandman an ak Sant Operasyon dijans yo pou asire kominikasyon an nan moman pasaj siklòn Ima a.

Prezidan Repiblik la ki rekonèt enpòtans Telekominikasyon genyen nan transfòmasyon ekonomik ak sosyal yon peyi, vle kreye yon anviwonman k ap pèmèt sektè Telekominikasyon ak nouvo teknoloji enfòmasyon ak Kominikasyon an devlope nan an Ayiti, sa ki kadre ak vizyon li pou l travay yon mannyè pou rive nan devlopman sosyal ak ekonomik peyi a.

-FEN-