Port-au-Prince, le lundi 17 juillet 2017.- Dans le cadre de ses conférences hebdomadaires, « les Lundis de la Presse », le Ministère de la Communication a reçu, ce lundi 17 juillet 2017, le Directeur Général de l’ Office National d’ Assurances (ONA), M. Chesnel Pierre qui a présenté la mission de l’ONA et les nouveaux produits offerts par cette institution.

La mission de l’ONA est d’assurer à tous les employés des établissements commerciaux, industriels, agricoles et aux assimilés qui ont atteint l’âge et le nombre d’années de service requis ou sont frappés d’incapacité physique ou mentale, des prestations leur permettant de vivre dans des conditions décentes en compensation des services fournis durant les années productives de leur vie. « Encadrons les jeunes et assurons les vieux », tel est le slogan de l’ONA, a indiqué le titulaire de cette institution.

De nouveaux produits, mis en place par la nouvelle équipe, comme ONAPHARMA et ONAMARKET, visent à soulager les employés et tout assuré de l’ONA qui bénéficient, par rapport à ces produits, d’un rabais de 10 à 20 % sur leurs achats dans des pharmacies et des supermarchés.

Tout en rappelant la vocation sociale de l’ONA, M. Chesnel Pierre a fait savoir qu’ ONAFANM est un produit qui permettra aux femmes n’ayant pas accès facilement aux crédits, dans les zones reculées, membres d’associations, de bénéficier des prêts à un taux imbattable de 1%, ce qui les aidera à créer des petites entreprises.

Par ailleurs, ONADIASPORA, un autre produit, permettra aux anciens assurés de l’ONA qui ont dû laisser le pays de continuer à payer leurs frais de cotisations. Ce nouveau produit donnera également la possibilité à tout autre personne vivant dans la diaspora d’intégrer l’ONA et de payer leurs frais de cotisation en ligne, ce qui va les autoriser à bénéficier des prêts à l’ONA en vue de faire des projets d’investissements dans le pays. « Cette initiative tend à augmenter le taux d’emplois dans le pays, comme a promis le Président de la République, S.E.M. Jovenel Moise, lors de sa campagne électorale », a affirmé M. Chesnel Pierre.

De plus, le Directeur Général de l’ONA a annoncé l’ouverture, le 24 août prochain, d’un Bureau Communal de l’ONA à Mirebalais, et d’autres succursales d’ONAPAM dans des communes comme l’Estère, Saint-Michel de l’Attalaye, Aquin en vue de décentraliser les services offerts par l’ONA.

Le Directeur Général de l’Office National d’Assurances, M. Chesnel Pierre invite tout un chacun à intégrer l’ONA et réitère son engagement à renforcer les services de son institution en vue de bien servir les Haïtiens vivant dans le pays et nos compatriotes de la diaspora, selon le vœu du Président de la République, S.E.M. Jovenel Moïse.

-Fin-

Contact :
Ministère de la Communication
#23, Ave Lamartinière (Bois Verna), P-au-P, Haïti
Tel: 509-2998-1111
www.communication.gouv.ht
@MCHaiti / @calvincadet

***–––––––––––––––

 

Lendi Laprès # 7 : Ministè Kominikasyon resevwa Direktè Jeneral ONA a

Pòtoprens, lendi 17 jiyè 2017.- Nan kad seri konferans li bay chak semèn yo, « Lendi Laprès », Ministè Kominikasyon resevwa jounen lendi 17 jiyè 2017 la, Direktè Jeneral ONA a, Mesye Chesnel Pierre (Chesnèl Pyè) ki pale de misyon ONA ak nouvo pwogram enstitisyon an ofri.

Misyon ONA a se pèmèt tout moun k ap travay nan magazen, endistri, agrikilti ak sila yo ki p ap travay okenn kote men ki gen yon ti aktivite, rive jwenn bon jan pansyon pou yo ka viv kòrèkteman gras ak kantite ane yo te fè ap travay, depi yo gen laj pou sa ak tan kotizasyon sa mande, oubyen si yo gen yon pwoblèm nan kò yo oswa nan tèt yo. « Ankadre jèn yo, asire granmoun yo », se eslogan ONA.

Pwogram tankou ONAPHARMA ak ONAMARKET, ekip tou nèf la mete sou pye , pou soulaje anplwaye ONA yo ak tout asire yo, fè yo benefisye 10 à 20 pou san rabè lè y al achte nan kèk Makèt ak Famasi.

Pandan l raple kote sosyal ONA, Mesye Chesnel Pierre (Chesnèl Pyè) fè konnen ONAFANM nan se yon pwogram ki pral pèmèt fanm k ap viv nan zòn ki pi lwen kapital la, ki nan yon òganizasyon epi ki pa ka jwenn kredi fasil, rive jwenn lajan prete ak yon enterè san parèy pou 1%, sa ki pral ede yo kreye ti biznis pa yo.

ONADIASPORA a, limenm, se yon lot pwogram ki pral pèmèt ansyen asire ONA k ap viv viv lòtbò dlo yo kontinye peye kotizasyon yo. Nouvo pwogram sa a bay tout lòt moun k ap vin nan dyaspora a posiblite tou pou peye kotizasyon yo sou entènèt, sa ki pral fè yo ka prete nan ONA pou yo ka envesti nan peyi a. « Inisyativ sa a la pou ogmante kantite moun k ap travay nan peyi a, tankou jan Prezidan Repiblik la, Ekselans Jovenel Moïse (Jovnèl Moyiz) te pwomèt sa nan kanpay li », se sa M. Chesnel Pierre (Chesnèl Pyè) deklare.

Direktè ONA a anonse tou ouvèti yon biwo kominal ONA nan Mibalè nan dat 24 dawou k ap vini an ak lòt biwo ONAPAM nan plizyè komin tankou Lestè, Sen Michèl de Latalay, Aken, yon fason pou pote sèvis enstitisyon an pi pre popilasyon an.

Direktè Jeneral, Mesye Chesnel Pierre (Chesnèl Pyè) envite tout moun antre nan ONA pandan li renouvle angajman l pou ranfòse sèvis enstitisyon an ap bay yon mannyè pou pi byen sèvi Ayisyen k ap viv nan peyi a ak sila yo ki nan dyaspora a, jan Prezidan Repiblik la , Ekselans Mesye Jovenel Moïse ( Jovnèl Moyiz ) vle l la.

-Fen-