Port-au-Prince, le mardi 4 juillet 2017 : Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales salue la prise de fonction des ASECs, CASECs et Délégués de Ville, issus des dernières élections locales, tout en leur exhortant à se mettre rapidement au travail en vue d’accompagner les collectivités dans l’élaboration, la réalisation et la gestion des tâches relevant de leur fonction.

Aussi, en sa qualité d’Institution de tutelle, le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, rappelle aux autorités locales qu’elles se doivent d’agir dans les strictes limites de leurs attributions, ce, pour une cohabitation harmonieuse et profitable des différents pouvoirs de l’Etat. Le MICT invite les ASECs, CASECs et Délégués de Ville à faire de la loi et de leur engagement à servir leur communauté, leur principale boussole et proscrire tout acte assimilable à des dérives ou des abus d’autorité.

Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales prend l’engagement de continuer à accompagner et encadrer les autorités locales, de leur prise de fonction et tout au long de leur mandat.

Diverses rencontres et formations sont prévues, pour renforcer leur capacité en leur fournissant les outils administratifs et techniques, devant leur permettre d’être plus efficaces.

Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales réitère également sa volonté de continuer à travailler en vue de mettre en place des Collectivités responsables, critère indispensable pour engager définitivement le pays sur la voie du développement durable, conformément aux vœux du Président de la République, SEM Jovenel MOISE, consignés dans la feuille de route du Premier Ministre, Jack Guy LAFONTANT, confiée au MICT.

FIN-

Contact :
Bureau de Communication
Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales
infosmict@gmail.com
(509) 4892 3169

 

MINISTÈ ENTERYÈ AK KOLEKTIVITE TERITORYAL YO MANDE OTORITE LOKAL YO PA DEPASE LIMIT LALWA BA YO NAN TRAVAY YO

Pòtoprens, madi 4 jiyè 2017 : Ministè enteryè ak kolektivite teritoyal yo voye yon gwo kout chapo pou tout ASEK, KASEK ak Delege Vil ki deja enstale nan pòs yo apre eleksyon ki sot fèt yo. Ministè a pwofite mande yo, pou yo tanmen travay san pèdi tan pou akonpaye kolektivite yo, nan reflechi, aji ak jere sa ki sou responsablite yo.

Ministè enteryè ak kolektivite teritotyal yo, ki gen responsablite voye je sou otorite lokal yo, pwofite fè yo sonje nesesite yo genyen pou aji nan limit lalwa tabli pou yo, nan kad travay yo, yon fason pou pèmèt tout reprezantan pouvwa Leta yo fè travay yo kòt a kòt san youn pa anpyete sou lòt. Ministè a mande ASEK, KASEK ak Delege Vil yo pou kenbe la lwa ak angajman yo te pran pou sèvi kominote yo kòm bousòl, epi mache dwat pou pa tonbe nan fè sa k pa sa ak abi pouvwa.

Ministè enteriyè pran angajman pou rapousiv ak akonpayman epi ankadreman lap bay Otorite lokal yo, depi nan enstalasyon yo ak pandan tout manda yo. Nan sans sa a, divès rankont ak fòmasyon prevwa pou fèt, pou ranfòse kapasite yo nan administrasyon ak teknik ki nesesè pou pèmèt yo vinn pi maton nan travay la.

Ministè enteryè ak kolektivite teritoryal yo fè sonje, li gen volonte pou kontinye travay pou mete kanpe kolektivite ki djanm, ki oganize ak dirijan ki respekte tèt yo. Ministè a panse se sèl fason pou mete peyi a sou chemen devlopman nèt ale, jan Prezidan Repiblik la, ekselans Jovenel MOISE, mande sa, ak nan respè konsiy ki andedan fèy de wout Premye Minis Jack Guy LAFONTANT, mete sou responsablite Ministè enteryè ak kolektivite teritoryal yo.

-Fen-