Port-au-Prince, le 7 juillet 2017.- La Direction de la Protection civile du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, initie la mobilisation de ses structures à travers le pays en raison des précipitations prévues pour ce week-end. Elle appelle à la prudence la population des zones à hauts risques d’inondation, de glissement de terrain et d’éboulement.

L’Unité hydrométéorologique nationale a annoncé vendredi que des averses localement orageuses, sont attendues au passage d’une onde tropicale dans la soirée du samedi 8 et le dimanche 9 juillet dans la matinée. Plusieurs départements, tels que le Nord, le Nord-Est, le Bas-Artibonite, la région centrale de la Presqu’île du Sud et les régions du massif de la Hotte, devraient recevoir des précipitations au-dessus de la normale. Des inondations localisées sont également possibles dans la partie occidentale de la Presqu’île du Sud et dans les Nippes.

Par conséquent, la direction de la Protection civile appelle les populations des zones à risques à rester prudentes et à appliquer scrupuleusement les consignes de sécurité en cas d’inondations, d’éboulements ou de glissements de terrain. Les citoyennes et les citoyens qui habitent près des ravines, des courants d’eau ou d’autres zones inondables, doivent prendre les dispositions en vue d’évacuer si les autorités en font la demandent ou si le niveau de l’eau les y obligerait.

FIN.-

Contact :

Bureau de Communication

Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales

infosmict@gmail.com

(509) 4892 3169

(509) 2811 0619

 

DIREKSYON PWOTEKSYON SIVIL MANDE POPILASYON AN PRAN ANPIL PREKOSYON ANBA MENAS INONDASYON KI KA RIVE SOU KÈK ZÒN NAN PEYI A SOTI SAMDI POU BOUT DIMANCH

 
Pòtoprens, 7 jiyè 2017.- Direksyon Pwoteksyon Sivil Ministè Enteryè ak Kolektivite Teritoryal yo, tanmen mobilizasyon ekip li yo nan tout peyi a parapòta lapli ki prevwa pou wikenn nan. Li mande popilasyon ki rete nan zòn malè pandye tankou inondasyon, glisman teren ak deboulonnay tè pou pran anpil prekosyon.

 
Inite Idwometeyolojik Nasyonal, ka p fè siveyans meteyo nan peyi a,  anonse jou ki te vandredi a, gen yon onn twopikal k ap pote bon kou lapli ak loray nan aswè samdi 8 ak dimanch ka p 9 jiyè a, nan maten. Plizyè deptman nan peyi a, tankou Nò, Nòdès, Anba Latibonit, mitan Preskil Sid la ak anwo masif Lawòt la, ap resevwa plis lapli pase sa ki konn tonbe nòmalman. Konsa, kapab genyen inondasyon kèk kote tou nan pati Lwès Preskil Sid la ak nan depatman Nip.

 
Se poutèt sa, Direksyon Pwoteksyon Sivil mande popilasyon nan zòn malè pandye yo, pou yo pran anpil prekosyon epi swiv konsiy sekirite yo pou sizoka ta gen inondasyon, deboulonnay tè oswa glisman teren.  Moun ki abite tou pre ravin, larivyè oswa lòt kote dlo ka anvayi, dwe pran dispozyon pou yo evakye si otorite nan zòn nan ta mande yo sa, oswa si yo wè dlo ta kòmanse monte.

 

-FINISMAN-

Biwo kominikasyon

Ministè Enteryè ak Kolektivite Teritoryal yo

infosmict@gmail.com

(509) 4892 3169