Free songs

Atelye fòmasyon sou byoloji, matematik ak fizik pa yon gwoup pwofesè inivèsite MIT nan Otèl Le Plaza soti 24 pou rive 27 mas

24 mars 2014
24 mars 2014, Commentaires 0

Yon gwoup pwofesè ki soti nan inivèsite MIT (Massachusetts Institute of Technology) nan peyi Etazini rantre nan peyi Dayiti dimanch 23 mas 2014 la pou kapab vin fè yon fòmasyon nan lang kreyòl sou byoloji, Matematik ak fizik. Fòmasyon sa a kòmase maten an nan Otèl Le Plaza.

Objektif:
Objektif prensipal Inisyativ MIT-Ayiti se itilize pedagoji modèn pou ede nan bati yon bon kalite sistèm edikasyon k ap la pou plis etidyan nan tout rakwen ann Ayiti. Kon sa, Ayiti ap vin yon peyi ki pi djanm. N ap makonnen lang kreyòl la nan pedagoji aprantisaj aktif ansanm ak teknoloji nimerik ki an liy e ki gratis kòm zouti enpòtan pou amelyore kalite edikasyon ann Ayiti. Kon sa, bon jan ansèyman nan syans ak matematik ava rive jwenn pi fò timoun tou patou nan peyi a. Se kon sa peyi devlope nan sèvi ak teknoloji nan lang matènèl timoun pa yo kòm motè devlòpman ekonomik lakay yo.

Istorik:
Inisyativ MIT-Ayiti a kòmanse an 2010 anba lidèchip Pwof. Michel DeGraff ki se yon lengwis nan Massachusetts Institute of Technology (“MIT”) ak Doktè Vijay Kumar ki se Direktè Biwo Inovasyon ak Teknoloji pou Edikasyon nan MIT. Sa fè 3 an depi MIT ap fè 1 oswa 2 atelye chak lane pou pwofesè nan inivèsite ak lekòl segondè. Atelye sa yo rive bay yon santèn pwofesè syans ak matematik bèl fòmasyon sou resous nimerik an kreyòl pou aprantisaj aktif. Epi tou, Inisyativ MIT-Ayiti ap ede bay lang kreyòl la plas li merite nan sistèm edikasyon peyi a pandan materyèl syantifik ak zouti nimerik k ap devlope yo ap ede lang lan vin pi djanm pou li sèvi kòm sa dwa nan tout aktivite peyi, nan tout nivo.

Pwolonjman:
Ann avril 2013, Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl ann Ayiti (MENFP) te siyen yon akò avèk Inisyativ MIT-Ayiti dekwa pou ansanm MENFP ak MIT ka kalkile ki jan pou yo antre materyèl epi metòd Inisyativ la nan pwòp estrateji pa Ministè a pou fòmasyon anseyan ak preparasyon kourikoulòm. Depi lè sa a, Inisyativ MIT-Ayiti ap chache kolabore ak MENFP pou pèmèt pwogram nouvo segondè yo ak rezo Inivèsite Piblik Rejyonal yo benefisye nouvo metòd aprantisaj aktif ak materyèl pedagojik sayo ki chita sou zouti nimerik an kreyòl. Deja gen plizyè pwofesè nan Inivèsite Piblik sa yo k ap patisipe nan Inisyativ MIT-Ayiti a ansanm ak pwofesè nan inivèsite ki Pòtoprens yo. Atelye yo gen patisipan ki te soti nan Inivèsite Henri Christophe Limonad la tou. Kounye a, n ap chache mwayen pou MENFP ak sektè piblik e prive ansanm ak sosyete sivil rive kore Inisyativ pou li gaye nan tout peyi a nèt.

Rezilta & atant:
Depi mas 2012, Inisyativ la ap fè seminè Pòtoprens, nan Le Plaza, pou fòme pwofesè syans ak matematik yo epi prepare pwogram ansèyman ansanm ak enstriman evalyasyon pou mezire pwogrè timoun yo. Semenn sa a se 4èm atelye a, 24-27 mas nan Le Plaza, sou estatistik, pwobabilite, fizik, biyochimi epi biyoloji (jenetik). Zouti nimerik sa yo se tankou laboratwa vityèl sou òdinatè ki ka sèvi pou travo pratik nan inivèsite ak lekòl ki pa ko rive jwenn laboratwa tradisyonèl. Mank sa a se sitiyasyon pi fò lekòl nan peyi a. Gras ak lojisyèl MIT-Ayiti sa yo, gen posibilite kounye a pou timoun nan nenpòt lekòl rive fè bon jan travo pratik depi yo ka met men yo sou yon òdinatè. Zouti sa yo ede pwofesè yo anseye pi byen: yo ka fè travo pratik ke yo pa ta fouti fè san zouti sa yo, menm si yo te gen laboratwa tradisyonèl. Patisipan nan Inisyativ la ap aprann sèvi ak teknik evalyasyon k ap pèmèt yo mezire pwogrè timoun yo ap fè gras a zouti epi metòd ke Inisyativ la ap devlope nan lang matènèl timoun yo.

Kolaborasyon & Finansman:
Inisyativ sa a te rive demare gras ak finansman ki soti nan FOKAL, MIT, Wade Foundation, Open Society Foundation epi National Science Foundation. Ann Ayiti, plizyè enstitisyon te patisipe nan lansman Inisyativ MIT-Ayiti a: FOKAL, Faculté des Sciences (Université d’État d’Haïti), Université Caraïbes, École Normale Supérieure (Université d’État d’Haïti), École Supérieure d’Infotronique d’Haïti, Université Quisqueya, Rectorat Université d’État d’Haïti, Faculté de Linguistique Appliquée, Université Notre Dame d’Haïti, Bureau Caraïbe Agence Universitaire de la Francophonie, NATCOM, Turbo Système, Solutions S.A. epi EducaTech. Plizyè nan enstitisyon sa yo kontinye ap pote kole ak MIT pou Inisyativ la ateri, e gen lòt enstitisyon ki vin pote kole tou.

[fbphotos id=656032414464467]

Comments are closed.

Website Security Test